Poznaj naszą kadrę

mgr Sławomir Górecki

mgr Sławomir Górecki

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

Telefon: (44) 648 68 50, 648 63 53
Fax: (44) 648 68 50

Kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Sprawuje nadzór pedagogiczny, opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych dyrektor szkoły.

Może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

Dyrektor w drodze decyzji administracyjnej nadaje nauczycielowi stażyście stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i decyduje w sprawach:

  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły
  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły – występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

Może w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę zmieniać lub wprowadzać nowe kierunki kształcenia po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Dyrektor szkoły jest kierownikiem jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego.

mgr Grażyna Tomaszkiewicz

mgr Grażyna Tomaszkiewicz

Wicedyrektor

Telefon: (44) 646 58 24
Fax: (44) 646 58 24

mgr Monika Serafin

mgr Monika Serafin

Główny księgowy

Telefon: (44) 646 42 88
Fax: (44) 646 42 88
mgr Małgorzata Niewiadoma

mgr Małgorzata Niewiadoma

Kierownik gospodarczy

Telefon: (44) 648 63 53
Fax: (44) 648 63 53
Ewa Klewin

Ewa Klewin

Samodzielny referent

Telefon: (44) 648 63 53
Fax: (44) 648 63 53

mgr Anna Kosmowska

mgr Anna Kosmowska

Inspektor Ochrony Danych

E-mail: iod@policealna.org.pl

Rada Pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

1. mgr SŁAWOMIR GÓRECKI
2. mgr GRAŻYNA TOMASZKIEWICZ
3. mgr EWA ŁĄGIEWCZYK
4. mgr AGNIESZKA BŁASZCZYK
5. mgr MAŁGORZATA GILER
6. mgr DOMINIKA WOJCIECHOWSKA-JAJEK
7. mgr RAFAŁ GRABOWSKI
8. mgr RENATA BYSTRZYCKA
9. lic. AGNIESZKA ŁĄGWA