Technik sterylizacji medycznej

Branża opieki zdrowotnej.
Kwalifikacja: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.

KKZ – kształcenie również na kwalifikacyjnym kursie zawodowym (we wszystkich formach).

Czas trwania:

1 rok

Forma:

zaoczna
(co 2 weekend przez 2 dni)

Tryb:

stacjonarny (3 dni w tygodniu)

Pozostałe informacje

Celem pracy jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów:

Zamiłowanie do systematyczności, porządku, ładu, wysokie poczucie odpowiedzialności, spostrzegawczość i dobra koncentracja uwagi, predyspozycje do wykonywania czynności, rutynowych, powtarzalnych z użyciem urządzeń technicznych oraz środków chemicznych.

Perspektywy zatrudnienia:

Centralne sterylizatornie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, gabinety stomatologiczne, gabinety kosmetyczne, pracownie endoskopowe, pracownie mikrobiologii, własna działalność gospodarcza.