Technik administracji

Branża ekonomiczno – administracyjna (EKA).

Kwalifikacja EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Czas trwania:

2 lata

Forma:

KKZ zaoczna

Tryb:

KKZ zaoczna
(co 2 weekend przez 2 dni)

Pozostałe informacje

Technik administracji zajmuje się gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, przygotowywaniem korespondencji, organizacją spotkań służbowych, a także prowadzeniem postępowań administracyjnych.

Prowadzi podstawową dokumentację księgową oraz nadzoruje innych pracowników.

Perspektywy zatrudnienia:

W administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach gminy, urzędach pracy, w różnorodnych organizacjach, zakładach usługowych i fundacjach, stowarzyszeniach. Wiele osób po administracji może pracować w firmach ubezpieczeniowych, kancelariach adwokackich i notarialnych, bankach, ale także w sektorze prywatnym.